Hoe werkt de raad

Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Heemskerk 25 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad. De gemeenteraad is de baas van de gemeente. De raad bepaalt wat voor werk de gemeente doet, en op welke manier de gemeente dat werk uitvoert. Dat wordt ook wel het beleid van de gemeente genoemd. Na de verkiezingen benoemt de raad wethouders. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het College van Burgemeester en Wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid en de besluiten van de raad uit, want de raad komt niet iedere dag samen om besluiten te nemen.

De raad heeft drie taken:

 • De raad bepaalt in grote lijnen het beleid van de gemeente Heemskerk. En de raad bepaalt hoe de gemeente geld uitgeeft. 
 • De raad controleert of het college de taken goed uitvoert en afspraken nakomt.
 • De raad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Heemskerk.

Samenstelling

De gemeenteraad in Heemskerk bestaat uit 25 raadsleden van verschillende fracties. Een fractie is een groep raadsleden van één politieke partij. Hier kunt u zien wie er in de raad zitten:

Samenstelling gemeenteraad

Werkwijze

Het college doet voorstellen aan de raad. Ook een raadslid kan een voorstel doen. De voorstellen gaan over veel onderwerpen: bijvoorbeeld het bouwen van huizen, een nieuwe speeltuin of de zorg voor ouderen. De voorstellen worden in een raadscommissie voorbereid. In de raadsvergadering neemt de raad een besluit. De raad stemt dan over het voorstel, waarbij de meeste stemmen gelden. Een raad kan een voorstel goed vinden of niet. Maar de raad kan ook het voorstel aanpassen.

Commissies

In een commissie zitten raadsleden en raadscommissieleden. Raadscommissieleden zijn inwoners van de gemeente die zijn benoemd om voor een fractie te praten. Zij mogen niet stemmen.

De commissies bereiden voorstellen aan de raad voor. De partijen stellen vragen en geven hun mening over de voorstellen. De commissies vergaderen twee weken voor de raadsvergadering. Elke commissie gaat over verschillende thema’s.

Er zijn drie gewone commissies:

 • Commissie Algemeen bestuur, bedrijfsvoering en financiën (ABF).
 • Commissie Mens, maatschappij en economische zaken (MME).
 • Commissie Ruimte, wonen en duurzaamheid (RWD).

Daarnaast kent Heemskerk een aantal bijzondere commissies:

 • Commissie Broekpolder: deze bespreekt de voorstellen over de bouw in de wijk Broekpolder.
 • Auditcommissie: deze commissie geeft advies aan de raad over de financiën van de gemeente.
 • IJmondcommissie: verderop op deze pagina staat meer over deze commissie.

Raadsvergaderingen

De raad vergadert ongeveer één keer per maand. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over de voorstellen. Er worden twee soorten voorstellen besproken:

 • Hamerstukken: dit zijn voorstellen die in de commissie zijn besproken en waar de fracties het al over eens zijn. Het voorstel wordt goedgekeurd, zonder dat de raad er tijdens de vergadering over spreekt. Op die manier wordt tijd bespaard.
 • Bespreekstukken: dit zijn voorstellen waar de meningen over verschillen. Tijdens de raadsvergadering vindt een debat plaatst. Daarna neemt de raad een besluit.

Gemeentelijke samenwerking

IJmondcommissie 

De raadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen werken samen in de IJmondcommissie. In deze bijzondere commissie zitten raadsleden van de drie gemeenten. Voorstellen die alle drie de gemeenten aangaan worden hier voorbereid. Doel is om het met de drie gemeenten eens te worden. De drie gemeenteraden nemen pas in hun eigen raadsvergadering een besluit. Als één gemeenteraad een afwijkend besluit neemt, gaat het verhaal niet door.

Gemeenschappelijke regelingen

De gemeenteraad Heemskerk werkt samen met andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen in een aantal organisaties zoals bijvoorbeeld een veiligheidsregio of omgevingsdienst. Dit heet een gemeenschappelijke regeling. Het idee is dat je taken soms beter samen dan alleen kan doen. Doel is om samen betere resultaten te behalen voor de inwoners dan mogelijk was als de gemeente het zelf had aangepakt.

De gemeente Heemskerk zit in deze regelingen: